Polityka prywatności

Polityka prywatności

W celu zapewnienia pełnej i przejrzystej realizacji obowiązku informacyjnego – wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”) – na stronie internetowej Klubu Dziecięcego „Bajkolandia” opublikowana została zaktualizowana Polityka prywatności o następującej treści:

 1. Polityka prywatności zawiera zestaw podstawowych zasad i informacji o uprawnieniach odnośnie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest: Spółdzielnia Socjalna „Bajkolandia”-prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Klub Dziecięcy „Bajkolandia” z siedzibą w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Leśna 22, posiadająca nadany NIP: 8161692183 oraz Regon:180646159, a także numer telefonu: 535 084567 oraz adres e-mail: l.bajkolandia@interia.pl – zwana dalej „Klubem Dziecięcym”.
 3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które identyfikują lub pozwalają zidentyfikować osobę, której dane dotyczą. Rozróżnia się:
  > ogólne dane osobowe – do których zalicza się:
  * imię i nazwisko;
  * inne dane identyfikacyjne: płeć, numer PESEL, data i miejsce urodzenia, adres korespondencyjny, zamieszkania oraz zameldowania, e-mail, telefon domowy/komórkowy;
  > szczególne dane osobowe – po wyrażeniu zgody Klub Dziecięcy przetwarza informację o:
  * stanie zdrowia dziecka po to, aby dostosować świadczone usługi do potrzeb i możliwości zdrowotnych tego dziecka,
  * wizerunku dziecka po to, aby możliwe było publikowanie zdjęć zawierających ten wizerunek na stronie internetowej Klubu Dziecięcego oraz w tzw. mediach społecznościowych dla potrzeb marketingu i promocji Klubu Dziecięcego oraz świadczonych przez Klub Dziecięcy usług.Klub Dziecięcy przetwarza dane osobowe, wtedy gdy osoba, której dane dotyczą na to się zgodziła w imieniu własnym oraz dziecka lub Klub Dziecięcy posiada inną podstawę prawną pozwalającą na przetwarzanie danych – przy czym ta podstawa zależy od kategorii danych:> ogólne dane osobowe Klub Dziecięcy może przetwarzać, kiedy:
  * ma na to zgodę osoby, które dane dotyczą, wyrażoną w imieniu własnym i dziecka,
  * podejmuje czynności, aby dobrać i zaprezentować właściwą ofertę świadczenia usług lub wykonać umowę, która została zawarta ze Klubem Dziecięcym,
  * realizuje obowiązek prawny,
  * ma w tym uzasadniony interes (czyli przykładowo kiedy: Klub Dziecięcy bada satysfakcję osób korzystających ze świadczonych usług, prowadzi marketing bezpośredni na rzecz Klubu Dziecięcego przygotowuje statystyki i raporty wewnętrzne, ustala oraz dochodzi roszczeń lub broni się przed nimi).
  > szczególne dane osobowe Klub Dziecięcy może przetwarzać, kiedy została na to wyrażona zgoda.
 4. Rejestracja i podanie Klubowi Dziecięcemu swoich oraz dziecka danych osobowych jest dobrowolne i uwzględnia jedynie niezbędne dane osobowe, ale tylko dzięki temu Klub Dziecięcy jest w stanie dobrać i zaprezentować właściwą ofertę świadczenia usług oraz wykonać umowę, która została zawarta z Klubem Dziecięcym, a także badać poziom zadowolenia z jakości usług, prowadzić statystyki oraz składać sprawozdania do organów nadzorujących Klub Dziecięcy (Urząd Miasta Leżajsk).
 5. Gromadzenie danych osobowych przez Klub Dziecięcy następuje od momentu, gdy dojdzie do przekazania Klubowi Dziecięcemu przez rodzica, innego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna zestawu swoich i dziecka danych zawartych w formularzu rejestracyjnym lub w innej postaci. Uzyskane dane osobowe przetwarzane są przez Klub Dziecięcy, Klub Dziecięcy nie wykorzystuje danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa, a te dane nie są przekazywane, sprzedawane ani udostępniane innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to po wyrażeniu zgody oraz w przypadkach, gdy jest to konieczne do realizacji celu, dla którego te dane zostały zgromadzone i są przetwarzane. Dane osobowe są bezpieczne w sensie fizycznym – Klub Dziecięcy stosuje dostępne na rynku efektywne zabezpieczenia technologiczne i programy antywirusowe.
 6.  Rodzicowi (innemu przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi) oraz dziecku przysługuje szereg uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych:I. Prawo dostępu do danych osobowych
  Rodzic (inny przedstawiciel ustawowy lub opiekun) oraz dziecko ma prawo otrzymać od Klubu Dziecięcego a informację o tym, czy przetwarza dane osobowe, a także:
  > dlaczego Klub Dziecięcy przetwarza te dane;
  > jakie typy danych Klub Dziecięcy przetwarza;
  > jakim odbiorcom lub kategoriom odbiorców Klub Dziecięcy ujawnił lub może ujawnić dane;
  > jak długo Klub Dziecięcy zamierza (o ile można to określić) przetwarzać dane albo na podstawie jakich kryteriów można ustalić ten okres.II. Prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych
  Rodzic (inny przedstawiciel ustawowy lub opiekun) oraz dziecko może żądać, aby niezwłocznie sprostował nieprawidłowe dane osobowe lub uzupełnił niekompletne dane.III. Prawo do usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”)
  Rodzic (inny przedstawiciel ustawowy lub opiekun) oraz dziecko może żądać, aby Klub Dziecięcy usunął dane, gdy:
  * dane nie są już niezbędne, by zrealizować cel, dla którego Klub Dziecięcy je zebrał,
  * dane nie były przetwarzane zgodnie z RODO lub innymi przepisami prawa.

  Rodzic (inny przedstawiciel ustawowy lub opiekun) oraz dziecko może złożyć Klub Dziecięcy wniosek, w którym określi swoje żądania, a Klub Dziecięcy uwzględni je, gdy – w ocenie Klubu Dziecięcego – nie będzie prawnie uzasadnionych podstaw, by kontynuować przetwarzanie tych danych.

  Jeżeli Klub Dziecięcy usunie dane osoby tego żądającej, wtedy Klub Dziecięcy będzie uprawniony zachować informacje o tym, na czyj wniosek to usunięcie zostało dokonane.

  IV. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  Można żądać, aby Klub Dziecięcy ograniczył przetwarzanie danych, co może dotyczyć następujących sytuacji:
  * zostanie wskazane, że dane, które Klub Dziecięcy przetwarza nie są prawidłowe – wówczas Klub Dziecięcy sprawdzi, czy dane są prawidłowe i zaproponuje ich korektę.
  * zostanie wskazane, że Klub Dziecięcy przetwarza dane niezgodnie z prawem i żąda, aby Klub Dziecięcy ograniczył ich wykorzystanie – Klub Dziecięcy ograniczy przetwarzanie takich danych, oznaczy właściwe dane i nie usunie ich do czasu, gdy uprawniona osoba odwoła swoje żądanie ograniczenia.
  * Klub Dziecięcy nie potrzebuje już danych osobowych, by osiągnąć zamierzony cel, ale osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, gdyż potrzebuje ich, aby dochodzić lub bronić swoich roszczeń – wówczas Klub Dziecięcy poprosi o wskazanie zakresu danych osobowych, które są potrzebne osobie, której one dotyczą i przewidywanego okresu ich dalszego przechowywania (o ile da on się określić).
  * osoba, której dane dotyczą chce złożyć sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją (gdy Klub Dziecięcy przetwarza dane na podstawie uzasadnionego interesu Klubu Dziecięcego) – Klub Dziecięcy przenalizuje sytuację i zaproponuje osobie uprawnionej, aby wskazała określony cel, któremu się sprzeciwia.
  Uwaga: Mogą zdarzyć się sytuacje, gdy Klub Dziecięcy będzie dalej przetwarzać dane, pomimo żądania uprawnionej osoby, aby ograniczyć przetwarzanie danych osobowych – dotyczyć to może w szczególności sytuacji, gdy Klub Dziecięcy będzie ustalać, dochodzić, egzekwować lub bronić się przed roszczeniami.

  V. Prawo do przenoszenia danych
  Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo przenieść swoje dane – wówczas te dane Klub Dziecięcy przekaże bezpośrednio osobie, która o nie wnioskuje, aby mogła przenieść je do innego podmiotu.
  Dane Klubu Dziecięcego przekaże w szyfrowanym mailu.

  VI. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
  Osoba, której dane dotyczą może sprzeciwić się przetwarzaniu przez Klub Dziecięcy danych osobowych, jeśli Klub Dziecięcy realizuje to przetwarzanie w oparciu o Klub Dziecięcy prawnie uzasadniony interes. Osoba zainteresowana powinna każdorazowo wskazać, jaki konkretnie sprzeciw składa, np. sprzeciw wobec marketingu usług Klubu Dziecięcego spowoduje, że Klub Dziecięcy przestaje prowadzić jakiekolwiek działania marketingowe, w tym przygotowywać i prezentować oferty, dla osoby zgłaszającej sprzeciw.

 7. Naruszenie ochrony danych osobowych
  Jeżeli Klub Dziecięcy jako administrator danych osobowych przypadkowo lub niezgodnie z prawem zniszczy, utraci, zmodyfikuje, ujawni lub udostępni dane osobowe – wtedy ma miejsce naruszenie ochrony danych osobowych. W takich przypadkach Klub Dziecięcy poinformuje:
  * osobę, której dane dotyczą – jeśli ryzyko naruszenia praw i wolności Klub Dziecięcy oszacuje jako wysokie
  – niezwłocznie,
  * organ nadzorczy – jeśli Klub Dziecięcy oceni, że mogło (z prawdopodobieństwem większym niż niskie) dojść do naruszenia praw lub wolności osób fizycznych – niezwłocznie, w miarę możliwości technicznych, nie później niż w terminie 72 godzin.
 8. Przekazanie danych osobowych
  Zgodnie z RODO dane osobowe Klub Dziecięcy może przekazywać instytucjom, z którymi współpracuje, Państwowej Inspekcji Pracy i innym podmiotom oraz agendom prowadzącym kontrolę w ramach publicznego władza w trakcie lub w związku z prowadzoną kontrolą oraz podmiotom, z którymi Klub Dziecięcy zawarł umowy o świadczenie usług (umowy outsourcingowe).
 9. Inspektor Ochrony Danych
  Klub Dziecięcy nie powołał Inspektora Ochrony Danych.
 10. RODO przewiduje sześć zasad przetwarzania danych osobowych:
  a. zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości – co oznacza, że Klub Dziecięcy przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa, a o wszystkich kwestiach z tym związanych informujemy wyczerpująco prostym i zrozumiałym językiem;
  b. zasada minimalizacji i adekwatności danych – Klub Dziecięcy przetwarza tylko te dane, które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować cel lub cele przetwarzania danych osobowych;
  c. zasada prawidłowości danych – Klub Dziecięcy dba, by dane, które są przetwarzane, były zgodne z prawdą, aktualne i dokładne. Dlatego Klub Dziecięcy prosi, aby co jakiś czas osoby, których dane są przetwarzane sprawdzały i zaktualizowały swoje dane, a także informowały Klub Dziecięcy o wszelkich zmianach swoich danych osobowych;
  d. zasada ograniczenia celu oraz przechowywania przetwarzanych danych – dane osobowe są zbierane jedynie w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu, którego Klub Dziecięcy nie mógłby osiągnąć w inny sposób. Klub Dziecięcy przechowuje dane w taki sposób, który umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą, a dane są przetwarzane tylko tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla którego Klub Dziecięcy je pozyskał (chyba, że do dalszego przetwarzania Klub Dziecięcy zobowiązują przepisy prawa);
  e. zasada integralności i poufności danych – Klub Dziecięcy zapewnia takie rozwiązania informatyczne i organizacyjne, dzięki którym dane osobowe, które są przetwarzane, są bezpieczne; oznacza to, że Klub Dziecięcy chroni dane przed ich niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem;
  f. zasada rozliczalności – Klub Dziecięcy podjął działania w celu wykazania, że w odniesieniu do danych osobowych Klub Dziecięcy działa zgodnie z przepisami prawa i uwzględnia ochronę tych danych.
 11. Klub Dziecięcy zbiera dane osobowe bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (rodzica, innego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna) i wtedy Klub Dziecięcy od razu przekazuje jej informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych. Gdy zaś dane pochodzą od innej osoby, wówczas informacje te Klub Dziecięcy przekazuje osobie, której dane (w szczególności dziecku) dotyczą:
  – w rozsądnym terminie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od pozyskania danych;- najpóźniej przy pierwszej komunikacji z osobą rodzica, innego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, który reprezentuje i działa na rzecz dziecka, którego dane dotyczą (jeżeli Klub Dziecięcy wykorzystuje dane właśnie w komunikacji z tą osobą),chyba, że udzielenie informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku.
  Informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych Klub Dziecięcy może przekazywać:

  – w klauzulach informacyjnych, które są zamieszczone w dokumentach przeznaczonych dla osoby, której dane dotyczą lub na stronie internetowej www.bajkolandia.lezajsk.pl

  – osobiście bądź telefonicznie w trakcie rozmowy z pracownikiem Klub Dziecięcy

  – elektronicznie, w tym poprzez umieszczenie tej informacji na stronie internetowej Klub Dziecięcy.

 12. Czas przetwarzania danych osobowych
  Klub Dziecięcy przetwarza dane osobowe przez czas, jaki jest niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania. Konkretny okres zależy od sytuacji osoby, której danych to dotyczy:
  > osoba przekazała Klub Dziecięcy swoje lub dziecka dane osobowe, ale nie została zawarta ze Klubem Dziecięcym umowa o świadczenie usług związanych z osobą dziecka – będzie to okres 3 lat od daty przekazania Klubowi Dziecięcemu danych osobowych;
  > osoba przekazała Klubowi Dziecięcemu swoje lub dziecka dane osobowe i została zawarta ze Klubem Dziecięcym umowa o świadczenie usług związanych z osobą dziecka – będzie to okres 3 lat od daty, kiedy ustało obowiązywanie tej umowy.Klub Dziecięcy stosuje zasadę ograniczenia przechowywania danych osobowych, która zabezpiecza dane przed ich przetwarzaniem przez nieograniczony okres. Gdy Klub Dziecięcy osiągnie cel przetwarzania, wówczas usuwa lub anonimizuje dane, co ma miejsce w szczególności, gdy:
  a) zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli to zgoda była podstawą przetwarzania);
  b) nastąpi skuteczne wyrażenie sprzeciwu co do dalszego przetwarzania (jeżeli podstawą przetwarzania był uzasadniony interes Klubu Dziecięcego);
  c) nastąpi przedawnienie ewentualnych roszczeń (jeżeli Klub Dziecięcy przetwarzał dane, aby realizować umowę);
  d) upłyną terminy, które wynikają z innych przepisów (np. ustawy o rachunkowości itp.).
 13. Kontakt
  Jest możliwy kontakt:* Z Klubem Dziecięcym jako administratorem danych osobowych przez kontakt telefoniczny z dyrektorem Klubu Dziecięcego, jeśli dotyczy to złożenia dyspozycji w zakresie danych osobowych,
  * z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (wcześniej to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), jeśli dotyczy to wniesienia skargi na to, jak przetwarzane są przez Klub Dziecięcy dane osobowe.Wszelkie pytania i wątpliwości oraz zgłoszenia i sprzeciwy związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Klub Dziecięcy prosimy kierować na adres l.bajkolandia@interia.pl lub kontaktując się telefonicznie z dyrektorem Klubu Dziecięcego (nr tel.: 535084567)

  Jeśli osoba podejrzewa, że jej dane są przetwarzane niezgodnie z RODO, to może wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w sposób wskazany na stronie internetowej tego organu nadzorczego pod adresem www.uodo.gov.pl